European Tour player Adrian Otaegui with his Snug Daddy 27 in this season's colour trend, orange!